مصاحبه با دکتر بابایی

ایرانیان بسیاری در گوشه و کنار این کره خاکی هر یک به کاری مشغول اند. کم نیستند هم وطنانی که در مرز دانش و تکنولوژی در صنعت و دانشگاه افتخار آفرین اند. بسیاری را ما می شناسیم و بسیاری شاید آن سو شناخته شده تر باشند. یکی از رسالت های این نشریه، معرفی و گفتگو با

بزرگانی از این سرزمین است که به ویژه در حوزه های متنوع کیفیت، تکنولوژی پیشرفته آزمون و سیستم های اندازه گیری در شرکت های صاحب نام و تراز اول جهانی کار می کنند. ارمغان این گفتگوها برای متخصصان و خوانندگان فرهیخته؛ بررسی و مقایسه شرایط کاری، سطوح تکنولوژی با تاکید بر اهمیت نقش آزمون و تجهیزات اندازه گیری، استفاده از فن آوری های روز در این عرصه، آخرین دستاوردها در صنایع مربوطه و پیشنهادهای موثر ایشان در برون رفت صنایع داخلی از دشواری های ریز و درشت کیفی است.
"دکتر رضا بابایی" رئیس تیم طراحی و شبیه سازی  مهندسی شرکت "بنتلر" نروژ از زیر مجموعه های شرکت پورشه است. در فرصت کوتاه اقامت ایشان در ایران، گفتگویی ترتیب دادیم که در این شماره به گزیده ای از آن که بیشتر به مفاهیم مرتبط با نقش و اهمیت آزمون و تجهیزات اندازه گیری اشاره دارد؛ می پردازیم. ...

متن مصاحبه در شماره نخست نشریه قابل دسترسی است.

توسط : admin | تاریخ : 1393/08/26 | نظرات